Simulació Procedural de Ciutats

 Master thesis data

Title: Simulació Procedural de Ciutats

Master Specialization: Visualization, Virtual Reality and Graphic Interaction
Topic aproval date: 18/02/09
Orientation: research

Student: Oriol Pueyo
Thesis advisor(s): Gustavo Patow
Contact:

Thesis Description

Avui dia el modelatge geomètric procedural de ciutats és un problema obert per al que no existeixen solucions estàndard ni de codi lliure. Aquest és un problema força important per a sectors diversos com ara el disseny arquitectònic i urbà, el cinema i el teatre, la realitat virtual i els videojocs. Dins d aquest problema es presenten diversos subproblemes interessants, entre els quals el modelatge de carrers, edificis i d altres estructures arquitectòniques. L objectiu d aquest projecte és doncs la cerca de solucions per al modelatge geomètric procedural de ciutats existents al món real. És a dir, que continguin els mateixos elements i detalls que trobem al mon real, o que coincideixen amb ciutats (o trossos) que ja existeixen. De forma més concreta, es tracta de generar i incloure geometria detallada en un sistema urbà, incloent-hi contorns exactes de parcel"les, carrers amb orientació i amplada arbitraris, geometria 3D, plantes i envolupants 3D d edificis. S hi poden diferenciar una sèrie d etapes: (1)Creació de l estructura de carrers i illes d edificis respectant l'estructura real de la ciutat. (2)Creació d edificis i altres elements que existeixen a la ciutat de la que es vol generar un model digital. (3)Extensió dels resultats a la planificació d àrees noves o crear una ciutat nova agafant els paràmetres fonamentals de la ciutat estudiada. L objectiu, d aquest treball és tractar totes les etapes en una primera aproximació per tal d'identificar els problemes de recerca oberts, deixant per a un futur trobar solucions específiques per cadascuna d aquestes etapes. A partir d informació que estigui depurada i en un format vectorial adequat, es reconeixeran els carrers i altres estructures urbanes, permetent la creació d illes d edificis. Aquest problema és complex ja que cal identificar no només l estructura, sinó també la connectivitat dels carrers per formar una xarxa de carrers que es correspongui amb la real. Seguidament, el problema rau en la posterior divisió de les illes en parcel"les on es localitzen els edificis (i les seves respectives  ales  que els caracteritzen). Aquesta feina es pot fer a partir de la informació cadastral existent i recollida pels ajuntaments; informació que permetrà conèixer aproximadament l altura i altres elements estructurals dels edificis a modelar. Aquesta informació es pot enriquir, també, a partir de la informació de fotografies que poden permetre la generació procedural de textures per a les façanes i terrats.

Comments